#sistabriefen

#sistabriefen

2018-01-02

Agency har mottagit och skrivit under #sistabriefen som tusentals kvinnor och ickebinära i vår bransch står bakom. Vi stödjer uppropet och #metoo fullt ut med målsättningen att få ett omedelbart slut på sexualiserande, marginaliserande, nedvärderande och utnyttjande av kvinnor.

Vi inser att vi som PR-byrå har ett stort ansvar för att skapa kommunikation som främjar mångfald och jämställdhet. Vi arbetar därför alltid gemensamt, öppet, fördomsfritt och jämlikt utan hänsyn till kön, sexuell läggning, etnicitet eller ålder. Detta för att skapa en bransch och ett samhälle fritt från diskriminering, förtryck, sexualiserande jargong, trakasserier och övergrepp.

Nedanstående punkter redogör för den handlingsplan vi tagit fram för att ytterligare utveckla och förbättra vårt mångfalds- och jämställdhetsarbete:

1. Första steget under hösten var att internt förtydliga hur eventuella händelser som rör övergrepp, trakasserier, diskriminering, förtryck eller kränkningar kan anmälas och hur dessa då skulle komma att hanteras med största respekt och utomordentliga allvar.

2. Under hösten förde vi även gemensamma diskussioner på Agency för att ta beslut om hur vi framöver ska arbeta med frågor kring jämställdhet och mångfald.

3. Under januari 2018 kommer en person på Agency att utses som ansvarig för mångfald- och jämställdhet på byrån för att säkerställa att det gemensamma arbetet fortlöper, följs upp och utvecklas. Vd på Agency har dock det yttersta ansvaret om något inträffar eller om någon känner sig utsatt eller diskriminerad av såväl medarbetare som uppdragsgivare.

4. Under första kvartalet 2018 kommer vi ta fram ett policydokument som blir vägledande i frågor som rör jämlikhet och jämställdhet. Både för vår interna kultur samt för att den kommunikation och de aktiviteter vi föreslår och genomför inte förstärker eller cementerar en osund kommunikationskultur.

5. En gång per kvartal kommer vi under gemensamma byråmöten diskutera frågor kring mångfald och jämställdhet. Vi kommer då också stämma av och säkerställa att vi håller oss till vår policy. Både internt på byrån och externt i den kommunikation vi skapar för våra kunder.