Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Agencys mångfald- och jämställdhetsarbete

Agency anser att vi som PR-byrå har ett stort ansvar för att främja mångfald och jämställdhet, såväl på vår arbetsplats som i den kommunikation vi skapar. Vi vill verka för en bransch och ett samhälle fritt från diskriminering, förtryck, sexualiserande jargong, trakasserier och övergrepp. Därför jobbar vi alltid för att utveckla och förbättra vårt inkluderingsarbete.

Vi på Agency arbetar med en målsättning att leverera maximal utdelning på våra uppdragsgivares investering i kommunikation. För att uppnå bästa möjliga resultat tar vi tillvara på de möjligheter som finns i mångfald och jämställdhet. Det innefattar såväl den kommunikation vi skapar åt våra kunder, som utvecklingen av befintlig och potentiell arbetskraft på byrån.

Att alla människor ska ha samma möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, civilstatus eller ålder är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet. Det kan dessutom skapa en fördelaktig företagskultur. När vi känner oss respekterade och inkluderade får vi tillgång till vår fulla potential och öppnar upp möjligheter såsom mer engagemang och lojalitet. Genom ett aktivt arbete kan vi främja lika rättigheter och möjligheter samt vara en attraktiv arbetsplats för alla medarbetare. 

Under våren 2018 utsågs en arbetsgrupp som jobbat fram en mångfald- och jämställdhetspolicy samt en handlingsplan som ska ligga till grund för ett aktivt mångfald- och jämställdhetsarbete.

Projektgruppen har fått viktig input till planens nulägesanalys genom en anonym medarbetarenkät. Baserat på nulägesanalysen har mål för arbetet identifierats och utifrån dessa har förslag på åtgärder formulerats. Exempelvis finns ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv med i den löpande dialogen på såväl ledningsgruppsnivå som i arbetsgrupperna. Vi har genomfört kompetensförsörjningsplanering med ett integrerat mångfalds- och jämställdhetsperspektiv. Vi arbetar även för att skapa ökad förståelse och höjd kunskap bland våra anställda kring diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier exempelvis genom utbildningar, föreläsningar samt intern inspiration och samtal.

För att fortsätta hålla oss uppdaterade om nuläget har vi halvårsvisa uppföljningsmöten med hela byrån.

Vill du veta mer om Agencys mångfald- och jämställdhetsarbete, vänligen kontakta My Lundberg, Mångfald- och jämställdhetsansvarig på Agency.
my

SKRIVEN AV

My Lundberg, PR-Konsult &
Mångfald- och jämställdhetsansvarig