AGENCY WINS BEST PR AGENCY OF THE YEAR

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

AGENCY WINS BEST PR AGENCY OF THE YEAR

arets_byra

Last week, Regi and Resumé hosted the award ceremony for the agencies in Sweden with the most satisfied clients. Resumé and Regi conducts an annual survey to find out which the best PR and communication agencies in the country are, and what’s behind the top rankings.

In the survey, agencies are measured and evaluated by their biggest clients within a 13 Satisfied Customers index criteria, among them: creativity, strategic competence, pro-activity, business advantage, digital competence and engagement. The price ceremony was held at Münchenbryggeriet in Stockholm. Agency won in the category “Best PR Agency SEK 7-15 M”.

What does it mean for Agency to win this award?

– It clearly shows us that our clients value and appreciate the work that we do, says Peter Larsson, Partner and Account Manager.

What is the secret behind your success?

– All the employees at our agency are very committed and have a passionate interest for what we do. We work with something we love, and we truly care about our clients. That brings great results.

How will you celebrate?

– Together with our clients, we will make 2019 another brilliant year!

Agency vinner Årets Byrå

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Agency vinner Årets Byrå

arets_byra
I förra veckan korades de byråer i Sverige som har mest nöjda kunder i Regi och Resumés tävling Årets Byrå. Resumé gör en enkät med samtliga vinnande byråer för att ta reda på vad som ligger bakom topplaceringarna.

I studien som tävlingen bygger på utvärderar byråernas största kunder sina byråer inom 13 Nöjd kund index-kriterier, däribland kreativitet, strategisk kompetens, proaktivitet, affärsnytta, digital kompetens och engagemang. Prisutdelningen ägre rum under en galamiddag på Münchenbryggeriet under torsdagskvällen. Agency tog hem vinsten i kategorin PR 7-15 MKR.

Vad betyder den här vinsten för er som byrå?
– Det är ett kvitto på att kunderna värdesätter och uppskattar arbetet vi gör, säger Peter Larsson, byråchef och projektledare.


Vad är det ni har lyckats med?
– Stort engagemang och ett brinnande intresse hos alla medarbetare på byrån. Vi jobbar med något vi älskar och vi bryr oss om kunderna på riktigt. Det ger bra resultat.

Hur ska ni fira?
– Tillsammans med våra kunder ska vi göra 2019 till ännu ett lysande år.

Så lyckas du med rörligt 2019: Video i flödet

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Så lyckas du med rörligt 2019: Video i flödet

Många varumärken sitter på intressanta budskap och jobbar hårt för att nå ut med sin kommunikation. Ett smart sätt för att fånga uppmärksamheten hos din målgrupp är att kommunicera med rörligt material. Faktum är att 55 procent uppger att de är mer uppmärksamma när de ser en video än när de läser en text eller ser en bild. Och en satsning på rörligt material är strategiskt rätt – 85 procent av konsumenter vill nämligen se mer videoinnehåll från varumärken i sina flöden.

Rörligt material ökar lavinartat och redan nästa år spår Facebook att 75 procent av datatrafiken kommer att bestå av filmer. De är som lockande godis för vårt korta tålamod och därmed perfekt för nyhetsflödet.

Video som format kan fylla många syften. De kan göra krånglig fakta lättbegriplig genom infografiker och animation. Eller konvertera köp genom en snyggt presenterad förhandsvisning. Men framförallt kan de bygga varumärken genom korta men intressanta historier. Men hur producerar man riktigt bra rörligt för det snabba flödet? Här är fem handfasta tips.

1. OLIKA MÅLGRUPPER – OLIKA INNEHÅLL

En vanlig fälla är att producera innehåll som ska passa för alla mottagare. Tyvärr finns ytterst få sådana filmer. Algoritmer avgör vilket innehåll som ska visas för oss och vi blir därmed allt mer kräsna. Om filmen är helt irrelevant finns risken att mottagaren väljer att dölja inlägg från avsändaren, vilket är förödande för räckvidden. Snåla därför inte med att producera olika versioner och anpassa istället innehållet för att tillgodose varje specifik målgrupps intresse. Den bästa filmen är till glädje för din målgrupp, inte påtvingad.

2. TÄNK MICRO MOMENTS PÅ SEX SEKUNDER

Under 2018 tittade vi på mobilen 150 gånger per dag i genomsnitt. Vi surfar under så kallade ”micro moments” i jakten på en dopaminkick: när vi står i rulltrappan, väntar på hissen eller i kön. Och kan du ta in ett budskap på så snabbt som 6 sekunder? Lika kort tid som det tar att låsa upp en ytterdörr eller hälla upp en kopp kaffe? Det menar Facebook som numera rekommenderar 6 sekunder korta videoklipp för säljdrivande produktpresentationer och 15 sekunder för att lyfta produktfördelar och information. Vi har helt enkelt inte tålamod för längre budskap då vi från början inte valt att engagera oss i varumärket.

3. GÖR ETT STARKT FÖRSTA INTRYCK

Vi må vara beredda att konsumera en video i 6 sekunder, men redan vid den allra första anblicken avgör vi om filmen är värd tiden. Precis som när du vill göra ett gott första intryck i verkligheten, är de absolut första sekunderna de viktigaste. Inled med intresseväckande grafik eller budskap för att klargöra vad filmen handlar om. Och om en viss person, produkt eller ett varumärke är en viktig komponent – visa också upp dem tidigt så att mottagaren minns dem.

"Om filmen är helt irrelevant finns risken att mottagaren väljer att dölja inlägg från avsändaren, vilket är förödande för räckvidden. Snåla därför inte med att producera olika versioner"

4. ANVÄND BÅDE TEXT OCH LJUD

Majoriteten av alla filmer i sociala medier ses utan ljud. Se därför till att texta budskap och tal för att skapa värde även för de som ljudlöst scrollar i flödet. Men ta inte bort ljudet helt. En helt tyst video kan verka mindre intressant för någon som faktiskt har ljudet påslaget.

5. GLÖM INTE ANNONSPENGEN

Att bra innehåll inte ska behöva annonseras ut stämmer delvis. Du vill undvika att hamna i fällan där ert innehåll endast engagerar den närmsta kretsen och personal på företaget. Sedan länge har Facebook valt att premiera innehåll från vänner framför varumärken. Därför kan film, precis som annat innehåll, behöva en extra skjuts för att öka genomslaget. Det är inget att skämmas över. Och är filmen bra kan en lägre budget räcka.

maria_k

SKRIVEN AV

MARIA KARLBOM, ART DIRECTOR & DIGITALT ANSVARIG

How to succeed with your content in 2019: use video

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

How to succeed with your content in 2019: use video

Established brands work hard to make communication that stands out. They possess expertise and interesting insights but do not always have the knowledge to properly reach out with them. One effective way to catch your audiences’ attention is by using video. In fact, 55 percent say they pay more attention when they watch a video instead of reading a text or seeing a picture. And investing a video format is strategically the right way to go – 85 percent of consumers want to see more video content from advertisers.

Video as a format can help you reach your set goals. It can make complex facts easily understandable through infographics and animation. Or push sales with an inspirational product preview. But above all, it can enhance you brand likability through storytelling. But how do you produce video content that is interesting? Here are five handy tips:

1. SEVERAL TARGET GROUPS – SEVERAL VIDEOS

A common trap that many fall for is that they try to produce content that suits all recipients. Unfortunately, very few videos can achieve that. Since algorithms today determine what content should be displayed to us on our feed, we have become pickier on what engages us. A video that is somewhat irrelevant risks getting hidden and removed from the feed by the viewer, which is ultimately devastating for the content’s general reach. Instead, invest in producing one video for each target group and customize the message to meet the interest of each specific group. The best content is not forced upon its viewer. Instead, it shares value.

2. COMMUNICATE WITHIN A MICRO MOMENT

During 2018 we checked our mobile phones an average of 150 times a day. We use our phones during so-called “micro moments” as a way for us to get a slight dopamine kick. Whether it being standing on the escalator, waiting for the elevator or standing in line to pay for goods. Can you register a message within six second, as short of a time as it takes to unlock your front door or pour yourself a cup of coffee? According to Facebook, that’s exactly what you are doing, and you don’t have the patience for more, given the fact that the choice of engaging with brands is not yours to begin with. Therefore, they recommend videos as short as six seconds in order to push sales and 15 seconds to highlight product benefits and information.

3. MAKE A GOOD FIRST IMPRESSION

We may be willing to consume a video for six seconds. However, it takes only one single glance to decide if the video is worthwhile. In social media, making a good first impression is as important as in real life. Start out with interesting graphics or messages to clarify what the video is about. If a certain person, product or brand is an important component, you should show them as early as possible in order for people to remember them.

"SINCE ALGORITHMS TODAY DETERMINE WHAT CONTENT SHOULD BE DISPLAYED TO US ON OUR FEED, WE HAVE BECOME PICKIER ON WHAT ENGAGES US."

4. USE BOTH TEXT AND SOUND

The majority of videos on social media are viewed without sound. Make sure to add subtitles to any speeches for those who scroll without sound. But do not remove the sound completely. A silent video may seem less interesting for someone who actually has the sound turned on.

5. DON’T FORGET TO BOOST YOUR POST

According to a myth, good content does not need boosting, and it’s partially true. You want to avoid the rather common situation where your content only engages your inner circle and staff at the company. Nowadays, Facebook has chosen to favor posts from friends over brands. Therefore, you need to give your video content an extra push to increase its reach. That is nothing to be ashamed of. If the video truly is good, a small amount invested in boosting the post could be all it takes for it to go viral.

maria_k

WRITTEN BY

MARIA KARLBOM, ART DIRECTOR & HEAD OF DIGITAL