Autenticitet i en era av desinformation

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Autenticitet i en era av desinformation

I vår digitala värld har vi tillgång till mer information än någonsin tidigare. Med endast ett knapptryck kan vem som helst ta till sig oändligt med information på några få sekunder. Problemet är inte längre bristen på fakta utan snarare vem som får tillgång till vilka källor och hur de nyttjar dem.

Desinformation är ett begrepp som alla blivit bekanta med de senaste åren. Ordet syftar till att avsiktligt tillhandahålla vilseledande eller partisk information, manipulerade berättelser eller fakta i form av propaganda. Desto mer medveten man är om vad desinformation är och hur den sprids, desto bättre blir man på att undvika den själv.

Med hjälp av teknik så som sociala medier och analysverktyg har PR-branschen kunnat lära sig alltmer om sina kunder och deras målgrupper. Trots att vi i större utsträckning förlitar oss på tekniken så har det visat sig att det fortfarande är nödvändigt att säkerställa en mänsklig komponent i arbetet, en roll som AI inte kan replikera idag.

Autenticitet är ett nyckelmått för framgång, det är ett förhållningssätt som stärker både företaget och branschen i längden. PR-specialister måste se till att varumärken har en autentisk röst, därför är det viktigt att allt som kommuniceras från ett företag bottnar i dess värderingar. På så sätt kommer varumärken att anpassa sina budskap och innehåll i allmänhet, på ett sätt som är mycket mer autentiskt.

Pandemin ledde till en förändring i många riktningar som vi inte förväntade oss. Förändringen i varumärke, kommunikation och innehåll har gjort mottagaren i form av konsumenten utbränd. De är nu mer kritiska och misstänksamma, på grund av det överflöd av tillgänglig information, falska nyheter och desinformation som finns på nätet.

Det är nu viktigare än någonsin att visa äkthet. Varumärken måste därför se till att visa hur de gör det lilla extra för sina kunder.

Hur kan man motverka desinformation?
Man måste vara uppmärksam på den mängd av falsk information som sprids idag. Både i privata och i professionella forum påverkar det våra beslut. Det är en utveckling som innebär stora risker för företag och deras varumärke. Därför vilar ett stort ansvar på PR-branschen att vara uppmärksam för att kunna avvärja potentiella kriser.

För att undvika dessa risker måste företag i PR-branschen investera i bland annat dataanalys och medieövervakningsverktyg. Det tillsammans med ett kritiskt förhållningssätt är avgörande för att inte bli påverkad av desinformation. Detta kommer inte bara att säkerställa ett datadrivet tillvägagångssätt som kan vara gynnsamt för den egna affären, utan också förhindra potentiell skada på kunden. Använder man dessa verktyg på rätt sätt har man möjligheten att ta till sig och lära sig av den information man analyserar. På så vis kan man skapa autentiskt och mer pålitligt innehåll för sina kunder.

Genom att integrera dessa verktyg i en PR-byrås verksamhet kan man dra stor nytta av observationerna och dra lärdom från socialt beteende, marknads-och medietrender med mera. Dessutom kan det vara mycket effektiva verktyg för att proaktivt hantera potentiellt skadliga incidenter som kan skada kundens anseende.

Hård kritik, hat eller hot – därför avstår svenskarna från det politiska samtalet

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hård kritik, hat eller hot – därför avstår svenskarna från det politiska samtalet

Med fyra månader in på valåret så närmar sig valupptakten med stormsteg. Agendan för vilka frågor som kommer debatteras inför höstens val sätts just nu och det är en hård kamp om vem som får höras. I den senaste undersökningen från Internetstiftelsen belyser de internets baksida och vilken inverkan det har på vårt politiska debattklimat.

Internet har varit en demokratiserande kraft i många avseenden. Vi har fått lättare och bättre tillgång till information, vi kan kommunicera på nya sätt och nätet har givit oss nya medel för att granska makten. På många sätt har internet alltså öppnat dörrar och skapat nya möjligheter för människor att delta i det politiska samtalet, exempelvis genom sociala medier så som Twitter och Instagram.

2 av 10 undviker det politiska samtalet på nätet på grund av ett hårt debattklimat.

Däremot ser vi samtidigt ett allt hårdare debattklimat och oro för desinformation. Oro för falsk eller vilseledande information är genomgående oavsett ålder och finns både bland de som deltar i politiska diskussioner på nätet och de som inte gör det. Enligt undersökningen har detta givit upphov till att många själv censurerar eller undviker att delta i samtalet. Fyra av tio som har diskuterat politiska frågor de senaste tolv månaderna uppger att de avstått att uttrycka sig på grund av rädsla för repressalier.

7 procent av internetanvändarna har utsatts för hård kritik, hat eller hot när de uttryckt politiska åsikter på nätet under det senaste året

Undersökningen hävdar att det oftast är män som utsätts för hård kritik, hat eller hot kopplat till sina politiska åsikter. Vilket till viss del kan förklaras av att det är flest män som diskuterar politik på nätet. Ett tecken på den hårda ton som drivs online är att var fjärde förstagångsväljare har anmält ett politiskt inlägg för innehåll av just hårda ord, hat eller hot under senaste året. De är även som grupp mest aktiva i att diskutera politik på nätet.

52 procent känner stor oro för att desinformation kommer att användas för att påverka valet

Inför valet i höst är det dessutom många som oroar sig för att desinformation ska användas för att påverka valutgången. Enligt undersökningen känner ungefär hälften av internetanvändarna stark oro för att falsk eller vilseledande information kommer att användas. Dessutom anger en tredjedel av de tillfrågade att de känner stor oro för att utländska stater eller myndigheter kommer att använda internet för att försöka påverka utgången det svenska valet. Främst ser man en oro bland de äldre väljarna att utländska stater ska påverka valet. 

Källa: Internetstiftelsen

Varför ska vi använda Storytelling?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Varför ska vi använda Storytelling?

I en alltmer fragmenterad och föränderlig omvärld kan rätt sorts kommunikation bli avgörande för att nå fram i mediebruset. Det handlar alltså om att sticka ut från mängden. Företag arbetar ständigt för att nå ut med intressanta budskap. En metod för att lyckas är storytelling. Så varför bör man använda just storytelling? Här är tre anledningar

Vi exponeras ständigt för reklam som många gånger går obemärkt förbi. För att bli uppmärksammad och ihågkommen som varumärke är därför storytelling en bra metod. Människor kommer lättare ihåg en berättelse än en rationell beskrivning av en produkt eller tjänst. Om vi får en beskrivning av hur någonting doftar, känns och ser ut blir upplevelsen mer slagkraftig. Starka berättelser om varumärkens produkter skapar därmed emotionella band till målgruppen, som kan vara avgörande för om konsumenterna väljer ett varumärke framför ett annat. Storytelling öppnar därför upp dörren till en djupare relation mellan varumärket och målgruppen, och möjliggör även att man uppmärksammas.  

Det handlar däremot inte endast om att bli sedd. Det handlar även om att skapa en känsla av förståelse hos publiken, vilket kort och gott är vad storytelling handlar om. Med tanke på det överflöd av produkter och tjänster som finns idag, så behöver varumärket skapa förtroende hos publiken. Budskap kan vara lättare att framföra genom berättelser, som kan förstärkas ytterligare med bilder, rörligt material och ljud. Det handlar om kvalitet före kvantitet – där kommunikation genom berättelser möjliggör en förklaring till varför varumärken gör som de gör – och att publiken förstår och känner med varumärket.  

För att undvika att berättelsen känns platt och ointressant är det viktigt att den har ett tydligt syfte och en tydlig handling. Inkludering av konflikter i berättelser är exempel på något som effektivt skapar ett känslomässigt engagemang hos publiken. Utan en tydlig handling kan publiken uppfatta det som ännu ett tappert försök att sälja på dem produkter. För att undvika detta kan man involvera känslomässiga argument som kan stärka målgruppens engagemang till varumärket. För att nå fram till målgruppen är det därför fördelaktigt att inkludera Storytelling i er kommunikation.

TRE SKÄL TILL ATT ANVÄNDA STORYTELLING

    • Skapar djupare relationer mellan varumärket och publiken
    • Ger varumärket en personlighet
    • Stärker målgruppens känslomässiga engagemang

Den enkla konsten att nå ut via sociala medier

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Den enkla konsten att nå ut via sociala medier

Sociala medier och Influencer Marketing har förändrat spelreglerna och medielandskapet. Vi har tagit ett ögonblick för att lyssna på vad vår fantastiska kollega Felicia Ljungvall har att berätta om ämnet.

Vem är du och vad är din roll på Agency?
Felicia heter jag och jobbar som Account Executive här på Agency. Min roll på byrån innebär i första hand att jag arbetar som PR-konsult med kundansvar. Det är en väldigt rolig och utmanande roll där ingen dag är den andra lik. Med vår breda variation av kunder så kan jag ena dagen sätta ihop en PR-plan för ett flygbolag eller planera ett lanseringsevent för en spännande ny produkt. I en del av mina konton behöver jag även hålla mig uppdaterad i sociala medier och ansvara för kundens Influencer Marketing. Därför kändes det naturligt att ta ansvar för Agencys sociala medie-konto.

Berätta om hur ditt intresse för marknadsföring i sociala medier ser ut?
Medielandskapet är ständigt i förändring och inom sociala medier ser jag att den största, men även snabbaste förändringen sker. Sociala medier har haft en frigörande effekt på hur vi kommunicerar och har därför stöpt om medielandskapet. Omvandlingen har inneburit att vi har fått nya makthavare och röster som kan förmedla nya perspektiv. Genom att ha arbetat en del med Influencer Marketing har jag upplevt hur slagkraftigt dessa två relativt nya fenomen är tillsammans. Jag ser en otrolig utveckling framför oss, allt eftersom de mognar som medier. Sociala medier kommer bli den primära plattformen som fyller nästan alla behov.

Vilken typ av influencer ser du kommer vara mest framträdande eller tonsättande framöver?
Jag anser att autenticitet och relaterbart innehåll är otroligt viktigt. Följarna vill känna att de kan relatera till profilen de följer samtidigt som de kan känna sig inspirerade. Jag tror att de profiler som vågar vara personliga och uttrycka sina åsikter på rätt sätt är de som kommer dominera landskapet framöver. Precis som konsumenter vill kunna identifiera sig med och känna förtroende för varumärken gäller samma sak för influencers och dess följare. Därför uppstår en unik symbios mellan kunden, avsändaren
och marknaden.

Hur bör företag tänka när de använder sig av
influencer marketing?

Något som är viktigt när man inleder ett samarbete mellan ett företag och en influencer är att sätta upp tydliga och mätbara mål. Det är vanligt att man vill arbeta med de profiler som har högt följarantal för att man tror att det ger företaget mest spridning. Men man ska inte stirra sig blind på de siffrorna. Faktum är att mindre profiler många gånger har ett bättre engagemang från sina följare. Det innebär att följarna är mer benägna att engagera sig i samarbetet och därmed klicka sig vidare till företaget för att lära sig mer. Därför är mätbara mål viktigt. Ett exempel är att bestämma vilken ungefärlig procentuell engagement rate kunden förväntar sig att inläggen som profilen publicerar når.

Det är lika viktigt att tydliggöra vad företaget vill ha ut av samarbetet som att lyssna på vad profilen förväntar sig och vad hen tror kommer fungera bäst. I slutändan är det profilen själv som vet vad som fungerar i dennes kanaler och vad följarna förväntar sig av samarbetet. Det är även viktigt att välja en influencer som delar samma värderingar som företaget. Ju mer ni har gemensamt desto bättre kommer resultatet bli.

Hur bör byråer tänka när det kommer till sociala medier?
Som byrå anser jag att det är viktigt att hitta sin plattform. Det är därför viktigt att fundera på var man kan få starkast genomslag, eller kanske vilken kombination som kan hjälpa en att nå ut. På Agency jobbar vi främst med LinkedIn och Instagram. De fungerar kompletterande för vad vi vill uppnå. Med LinkedIn får vi en professionell plattform där vi kan kommunicera intressanta nyheter från byrån, jobba på vårt Employer Brand, men även rekrytera. Instagram fungerar utmärkt för oss att ge en mer genuin ”behind the scene” känsla. Så att våra kunder och andra följare kan få en mer relaterbar upplevelse när de interagerar med vårt innehåll.

Agencys senaste tillskott tipsar – så lyckas du med ditt arbetsprov

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Agencys senaste tillskott tipsar – så lyckas du med ditt arbetsprov

När du söker nytt jobb finns det många faktorer att ha i åtanke. Tänk på vad som fångar arbetsgivarens intresse i ditt CV och personliga brev, visa dina särskiljande egenskaper.
Var självsäker och kom till intervjun förberedd och påläst. Staffan Jeafer är Agencys senaste tillskott och ger sina bästa tips ett lyckat arbetsprov.

– Jag sökte till Agency för att jag var intresserad av att jobba på en PR-byrå med en variation av kunder, där ingen dag är den andra lik. Efter en första intervju fick jag möjlighet att göra ett arbetsprov. Jag fick ta del av en fiktiv undersökning och fick
sedan uppgiften att utforma ett pressmeddelande utifrån undersökningen. Jag skulle även föreslå olika PR-aktiveringar
för att uppmärksamma rapporten. Någonting rätt måste jag ha skrivit då jag lyckades få mitt drömjobb. Därför har jag tagit fram fem tips som hjälpte mig i min process, men även tips som jag önskat att jag fått på förhand.

Innan arbetsprovet:
Research, research och åter research! Försök att ta reda på så mycket som möjligt om företaget innan ditt arbetsprov. Har de kund-case på sin hemsida är det bra att ta till sig dessa. Anteckna det som kan vara aktuellt för arbetsprovet så att du har det nära till hands. När du söker jobb på en PR-byrå så är chanserna stora att du kommer få skriva ett pressmeddelande. Leta upp tidigare pressmeddelanden från företaget för att få ett hum om tonalitet och struktur. Var redo inför arbetsprovet. Ladda din dator, se till att internetuppkopplingen fungerar och förbered ett dokument på din dator. Ha anteckningsblock och penna redo om du gillar att anteckna för hand. Hitta en miljö där du är fri från distraktioner,
så du kan utföra ditt arbetsprov ostört.

Under arbetsprovet:
När du har fått material och instruktioner för arbetsprovet så är det bara att sätta igång. Det kan kännas nervöst men behåll lugnet och ta några djupa andetag innan du sätter i gång. Det allra viktigaste tipset jag kan ge är att planera din tid väl. För att kunna göra det bör du först läsa igenom instruktionerna noggrant, gärna flera gånger. Disponera sedan din tid för de olika delarna och glöm inte att avsätta tid för korrekturläsning.

Ibland kan det kännas svårt att komma i gång, därför är mitt tips att skriva fritt. Övertänk inte texten, så kommer det att lättare flyta på. Även om du inte blir nöjd med det du skriver så kan du snygga till det sen. Man vill gärna sticka ut med sitt arbetsprov, men du behöver inte uppfinna hjulet. Ta inspiration från tidigare research.

Efter arbetsprovet:
När du har skickat in arbetsprovet är det viktigt att släppa det och andas ut. Du har gjort ditt bästa och det finns inte mer att göra här och nu. En arbetsgivare ser om det du skrivit har potential och det behöver inte vara perfekt. Mitt sista råd är att följa upp med antigen ett mejl eller ett samtal kort inpå arbetsprovet. Visa arbetsgivaren genuint intresse och ambition så har du gjort alla rätt i din ansökningsprocess.

Fem snabba tips:

–  Gör ordentlig research
–  Ha allt du behöver inför arbetsprovet på plats
–  Disponera din tid väl
–  Korrekturläs texten noga
–  Återkoppla med arbetsgivaren

Agency Academy – så får vi kunskapen och byrån att växa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Agency Academy – så får vi kunskapen och byrån att växa

Vi lever i en snabbt föränderlig värld. Trender kommer och går i allt snabbare takt. För att skapa god kommunikation och hitta den undflyende målgruppen gäller det att hänga med. Agency Academy är vår interna skola där vi inspireras och utvecklas av både varandra och av inbjudna gäster.

I vår bransch kan du aldrig se dig själv som fullärd. Så för oss på Agency har vidareutveckling alltid varit en självklarhet. En ny kollega som började för en vecka sedan kan ha större kunskaper om ett specifikt område än en gammal uv som har varit i branschen i 20 år. Tack vare Agency Academy kan vi lära av varandra. Då utvecklas vi både som individer och som byrå.

”Kunskap är en färskvara som vi måste hålla efter för att den inte ska gå förlorad. Genom att tillföra ny näring blir vi dessutom starkare och växer tillsammans.”
Peter Larsson, byråchef

Intern kunskapsöverföring är guld värd. Men ibland är det klokt att ta in externa källor som är verkliga experter inom just sitt område. Genom åren har vi fått ta del av viktig kunskap och insikter från journalister, näringslivsledare, politiker och kunniga inom massor av spännande områden

Först ut i år var designteamet som delade med sig av hur man vässar sina presentationer grafiskt för att ta dem till nästa nivå. Nästkommande klass i Agency Academy blir om konsten att skriva. Vi talar inte om romaner utan om det svåra hantverket att få till effektiva texter i det dagliga arbetet som PR-konsult. Lärare är Niclas Lövkvist, som startade Agency efter en journalistisk karriär.

– Mitt bästa skrivtips för PR-konsulter är det klassiska: ”Skriv kort, helst inte alls.” Fler ord gör inte en text eller budskap bättre, tvärtom. Och använd så enkla ord som möjligt. Den som är osäker öser på med ord – inte sällan på styltig byråkratiska. Det är lätt att skriva långt och krångligt. Den verkliga konsten är att kunna skriva kort, begripligt och allra helst spännande, säger Niclas Lövkvist, seniorkonsult och VD.

Därför ska du satsa på rörlig media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Därför ska du satsa på rörlig media

Hur vi kommunicerar online förändras konstant och de senaste åren har rörligt material varit ett faktum för att nå ut på sociala medier. Många varumärken sitter på intressanta budskap och jobbar hårt för att nå ut med sin kommunikation. Nu förklarar Agency varför du ska satsa på rörligt material.

En trend som verkar vara här för att stanna är rörligt material. Aldrig förr har mängden videomaterial producerats och efterfrågan på rörligt innehåll är enormt. Som företag är det viktigt att eftersträva intresseväckande, uppriktig och personlig kommunikation för att skapa fler möjligheter till interaktioner med den avsedda målgruppen. Rörligt material har länge varit det typ av innehåll på sociala medier som konsumenter föredrar och nästan åtta av tio konsumenter uppger att de har köpt produkter som de upptäckt via video.

Rörligt berör, så enkelt är det. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för målgruppen att interagera med oss genom ömsesidig dialog, så att vi kan bygga relationer. Instagram och TikTok är optimala plattformar för att skapa högre engagemang och en känsla av delaktighet. Genom en mängd olika funktioner, så som quiz och omröstningar, kan mottagaren interagera med varumärket. 

För det mesta presterar videoinlägg bättre än statiska fotoinlägg. Särskilt korta och mobilanpassade videoklipp driver innehållsutvecklingen. Främst dominerar TikTok med sitt fokus på snabba och explosiva videoklipp. Instagram, som tagit efter vissa egenskaper i appen, låter dig även skapa rörligt innehåll i form av Reels och IGTV. Både TikTok och Reels erbjuder användarna en mängd roliga filter och effekter, men även möjligheten att addera musik och ljudeffekter. Visuellt innehåll engagerar och skapar större interaktion samtidigt som du får möjlighet att vara kreativ.

När ni kommunicerar i dessa kanaler är det viktigt att ta fram en mänsklig känsla i ert språk, kopplat till verkliga livet, som speglar hur ni pratar med era kunder när ni möter dem face-to-face.

TOPP 5 ANLEDNINGAR ATT ANVÄNDA SIG AV RÖRLIGT MATERIAL

–  Video ger mer exponering och större engagemang
–  Det är en växande trend som ökar i popularitet på alla kanaler
–  Video är ofta mer relevant över en längre tid
–  Det tilltalar en yngre generation, framför allt generation Z
–  Video är ett starkt säljverktyg

Agencys guide till ett krispigt pressmeddelande

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Agencys guide till ett krispigt pressmeddelande

En slagkraftig rubrik och en riktigt skarp ingress tar dig långt på vägen. Här på Agency jobbar vi dagligen med att producera intresseväckande pressmeddelanden för våra kunders räkning. I den här artikeln bryter vi ner de viktigaste aspekterna för hur du lyckas med ett riktigt krispigt pressmeddelande.

Ingressen ska alltid sammanfatta nyheten på ett kort och koncist sätt. Det är noga med att hålla sig mellan 2-4 meningar och att skriva på ett enkelt sätt som uppmuntrar till vidare läsning.

Texten bör vara lättläst och lättöverskådlig, tänk därför på att använda dig av korta stycken, underrubriker, citat och punktlistor. Att skriva okonstlat med enkla ord är viktigt, många förvirrar både sig själva och läsaren med för komplicerade ord eller meningar som inte uppfyller sitt syfte. Dessutom ska texten helst inte överskrida 1 sida.

”Short words are best, and old words when short are best of all.”
Winston Churchill

Ett bra pressmeddelande bär både en skarp nyhetsvinkel och kundens budskap utan att vara säljigt. Efter ingressen följer brödtexten och här gäller det att förse läsaren med den viktigaste faktan från nyheten du vill förmedla. Låt brödtexten komplettera och fördjupa ingressens innehåll, håll texten neutral så att journalisten kan lyfta den rakt in i sin egen.

För att kunna leverera mer subjektiva tolkningar av nyheten kan man använda sig av citat. Citatet bör följa direkt efter ingressen där man kommenterar nyheten och drar slutsatser. Presentera talesperson med titel och företag. Tänk även på att inte presentera ny fakta eller nya siffror. 

Det är oftast enklare att skriva rubriken i efterhand när man har satt ingressen och fått sagt det man vill säga. Då brukar rubriken uppenbara sig enklare och den blir mer relevant till texten. Rubricera slagkraftigt – skriv en rubrik som sammanfattar nyheten på ett intresseväckande sätt på en rad.

När själva texten är klar och det börjar bli dags att distribuera pressmeddelandet, är bonusmaterial superviktigt. Du kan till exempel använda dig av infografik, tipslistor och faktarutor. Kontaktuppgifter är viktigt att få med i ett stycke placerat innan bonusmaterialet. Tänk på att få med namn, titel, mobilnummer och mejladress. Avslutningsvis är det viktigt att få med en kort och saklig faktaruta där du presenterar företaget och dess verksamhet. Texten ska vara en standardtext utformad så att journalister enkelt kan plocka den.

SKRIVEN AV

Axel von Arnold, junior consultant

 

Bakom kulisserna med Agencys designteam

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bakom kulisserna med Agencys designteam

Visuella koncept, kreativa idéer och layoutade rapporter är en droppe i havet av allt Agencys fantastiska designteam sysslar med dagligen. Trots snäva deadlines och utmanande projekt så lyckas Caroline Sjödin, Anna Skär och Matilda Billinger alltid leverera. Vi har förhört oss med teamet för att få en inblick i hur en dag på byrån kan se ut.

caroline sjödin

Hur länge har du jobbat på Agency?

Jag har jobbat på Agency i snart två år. Min resa började i mars 2020, precis en vecka innan pandemin bröt ut. Så det känns som man har jobbat mycket längre än vad man har med tanke på hur de senaste två åren har sett ut, haha!

VAD ÄR DET SVÅRASTE MED ATT JOBBA SOM Art director?

Det som kan vara utmanande när man jobbar med design eller kommunikation är att det till stor grad handlar mycket om tycke och smak i slutändan. Ibland glömmer beställaren att det inte är beställaren själv som är målgruppen, och för att något ska bli lyckat är det viktigt att alltid kommunicera till målgruppen.

Anna skär

Vad är det bästa med att jobba som Art director?

Att få vara kreativ!!! Ingen dag är den andra lik och det är fantastiskt att få jobba med så många olika kunder varje dag. Det är ett varierat arbete och ens kreativa förmåga utvecklas i varje projekt.

Vad är det bästa med att jobba på Agency?

Förutom att få jobba kreativt är vi ett väldigt härligt team av kollegor som hjälps åt för att nå bästa resultat. Det är alltid kul att komma till kontoret och jobba tillsammans.

matilda billinger

Vad har du fått göra på din praktik i designteamet?

Trots att jag bara har haft min praktik i 3 veckor, har jag redan fått göra otroligt blandade uppgifter! Allt från att ta fram innehåll till kunders sociala medier och nyhetsbrev, till att hjälpa till med att utveckla Agencys grafiska profil.

VaD är det bästa med att ha praktik på Agency?

Dels att man jobbar med många olika typer av kunder, vilket innebär en stor variation i arbetet, och att man lär sig väldigt mycket. Sen jobbar man även med ett superhärligt och inspirerande gäng, på ett kontor mitt i stan.

VAD KAN DESIGNTEAMET ERBJUDA

Grafisk produktion, content marketing, illustration, motion graphics, film, foto, grafisk profil, annonsering, innehåll till sociala medier, kreativa koncept, webbproduktion, trycksaker, profilprodukter

Caroline Sjödin Art Director
Anna Skär Junior Art Director
Matilda Billinger Art Director Intern

2022-Den begagnade bilens år

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

2022-Den begagnade bilens år

Intresset och efterfrågan på begagnade bilar är högt och för den som går i säljtankar har tillfället knappast varit bättre. Med rådande halvledarkris och förseningar i produktionsleden ser 2022 ut att bli ett starkt år för andrahandsmarknaden.

Det är en speciell tid för hela bilbranschen då den rådande halvledarkrisen slagit ned takten på nybilsproduktionen rejält. Halvledare eller datachip är en avgörande komponent i all form av elektronik och inte minst i dagens elektrifierade bilar. Halvledarkrisen kom som följd av en storbrand på en fabrik utanför Tokyo i mars 2021. Branden förstörde fabriken som då stod för 30 procent av halvledarproduktionen i världen. Dessutom har pandemin påverkat produktions- och transportleden på flera sätt, vilket ytterligare påverkar den normala produktionsnivån. För den som tänker köpa en ny bil kan väntetiden idag vara föera månader. Det har i sin tur lett till ett ökat intresse för begagnade bilar och efterfrågan är stor. Det är med andra ord ett guldläge för dig som vill sälja.

Att sälja som privatperson kan däremot vara svårt. Processen att hitta en seriös köpare och få ut ett maximalt pris för bilen kan vara lång och omständig. Därför finns experter som Kamux tillgängliga för att underlätta försäljningen och svara på frågor längs vägen.

 

Det går att urskilja en tydlig trend hos Kamux när det kommer till vilka bilar som är mest eftertraktade på den begagnade bilmarknaden. Familjebilar, specifikt kombibilar, är de som har högst efterfrågan just nu. Även mindre bilar är väldigt eftertraktade.

Just nu leder plug-in hybrider försäljningen av miljöbilar för Kamux. Efterfrågan på begagnade miljöbilar är högre än någonsin och hos bilhandlaren Kamux har försäljningen av dessa ökat med otroliga 130 procent under ett år. Allra störst är trycket på Plug-in hybrider. Desto mer miljömedvetna svenskarna bli, desto mer ökar efterfrågan på miljöbilar.

Tiden får avgöra hur snabbt förstahandsmarknaden repar sig och när den är tillbaka i full produktionstakt, som det ser ut nu kommer 2022 fortsatt bli ett starkt år för andrahands bilmarknaden.

SKRIVEN AV

AXEL VON ARNOLD, JUNIOR CONSULTANT
FELICIA LJUNGVALL, ACCOUNT EXECUTIVE